Aslında amaç modern yapmaktan ziyade yönetilebilir yapmak. Yeni başlanılan bir projede modern teknoloji seçmek mümkün. Ancak sırf modern diye de bir teknoloji kullanılmaz bence. Daha teknolojinin getireceği fayda/maliyet açısından bakmak lazım.

Gerçekten kapsamlı bir böyle bir projeyi yeniden yazmaya ikna etmek için yönetime bunun maliyet faydasını kanıtlamak gerekir ki, bu da imkansıza yakındır çoğu zaman :(

Ama kahramanımız (insanın kendinden kahraman diye bahsetmesi de acayipmiş:)

Görüşmek üzere…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store